Strängnäs har både nöjda och missnöjda invånare

0
723

Statistiska Centralbyrån genomförde under hösten 2017 en attitydsundersökning bland medborgarna angående hur de ser på sin kommun. Årets resultat visar en förbättring jämfört med 2016.

Undersökningens resultat visar att Strängnäs kommuns invånare upplever både styrkor och svagheter inom kommunens verksamheter. Årets resultat visar en förbättring jämfört med 2016 inom två av de tre huvudområdena som undersökningen består av. Det tredje huvudområdet ligger i samma nivå som tidigare mätning.

Betyget för hur invånarna ser på Strängnäs som en kommun att bo och leva i ökar från 58 till 62. Snittet för samtliga deltagande kommuner är 60. Kommunens verksamheter får betyget 50 vilket är två steg upp från föregående mätning. Här är snittet 55 för övriga kommuner. Vad det gäller inflytandet invånarna anser sig ha i kommunen ligger man kvar på betyget 39. För övriga kommuner är betyget 40.

Något som invånare är särskilt nöjda med är räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning samt att i sin helhet bo och leva i kommunen. Mindre nöjda är man dock med att kunna påverka kommunens verksamheter, inflytandet i sin helhet, förtroendet för politik och tjänstemän, äldreomsorg och stöd till utsatta personer.

Mats Söderström