Granbarkborre.

Många träd i skogen intill Turingeskolan har dött och måste gallras. Arbetet kommer periodvis att påverka trafiken på Petersbergsvägen och Dammköksvägen.

Skogen runt Turingeskolan är populär som lekplats och rekreationsområde. På grund av de senaste två somrarnas torka har dock många granar dött eller skadats eftersom de har angripits av granbarkborren. Träd och ris måste därför röjas och forslas bort eftersom de riskerar orsaka nya angrepp. Träden i skogskanten som vetter mot bebyggt område ska också gallras.

Arbetet i skogen börjar på måndag, den 19 augusti, och berör periodvis trafiken på Petersbergsvägen och på Dammköksvägen vid Turingeskolan när timret lastas ut.

Röjningsarbetet utförs både med skogsmaskin och manuellt. Under pågående arbete är det farligt att vistas nära skogsmaskiner eller vid träd som fälls. Barn får inte heller klättra i de omkullfallna trädrötterna, vältorna.

Det är i dagsläget svårt att avgöra hur lång tid arbetet tar eftersom det beror på angreppens omfattning.

Fakta:

Granbarkborren har under de senaste åren orsakat stora skador både i södra och norra Sverige och fortsätter att ställa till problem. Den lilla skalbaggen är granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad. Antalet granbarkborrar i skogen varierar kraftigt geografiskt och mellan år.

Granbarkborren är en cirka 4 mm lång skalbagge som tillhör barkborrarna.