Nykvarns kommun bjuder in till ett öppet möte i kommunhuset angående byggplanerna i Sundsvik.

Nu tas nästa steg kring byggnadsplanerna på åkrarna vid Stensättravägen i Sundsvik. Detaljplanen kring de cirka 80 bostäderna skickas ut på samråd, och i samband med detta bjuder kommunen in till ett öppet möte om planerna.

Nykvarn fortsätter att växa och nu börjar det närma sig byggnationer vid Stensättravägen i Sundsvik. I och med detta kallar kommunen till ett öppet möte om planerna. Mötet hålls i kommunhuset onsdagen den 28 augusti klockan 17.30. Då, eller senast den 15 september, kan den som har synpunkter på förslaget lämna dem.

När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och går oftast ut på att samla in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. Sådana problem skulle kunna gälla föroreningar, dagvatten, risk för översvämningar och så vidare. Det kan också vara generella synpunkter på själva detaljplanen. I ett samråd är det bland annat länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och andra enskilda sakägare som kan antas bli särskilt berörda som bjuds in för att lämna sina synpunkter.

Alla har rätt att lämna in synpunkter men det är endast du som är sakägare som senare får överklaga en detaljplan. Sakägare är du om du till exempel bor i planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller om du är granne till området. Som grannar räknas vanligtvis de som bor i en radie av 100 meter från planområdet. De som är särskilt berörda är oftast de som äger en tomt i, eller i anslutning till detaljplaneområdet.