Ny strategi för att nå målet om ett klimatneutralt Södermanland 2045

0
20
Foto: Unsplash

För att nå målet att Sverige år 2045 ska bli klimatneutralt och ha noll netto-utsläpp av växthusgaser till atmosfären, måste arbetet med att minska utsläppen intensifieras. För det krävs en bredd av lösningar inom olika branscher och sektorer, och därför har Länsstyrelsen i Södermanlands län tagit fram en regional klimat- och energistrategi. Den ska ge en gemensam kunskapsbild, bli en vägledning i arbetet och vara en plattform för samarbete mellan länets aktörer.

Under perioden 1990-2018 har utsläppen av växthusgaser i Södermanland minskat med 37 procent och bara mellan 2017 och 2018 var minskningen drygt fyra procent vilket är positiva resultat, men vi behöver öka takten. Inom arbetet med strategin har en koldioxidbudget beräknats för Södermanlands län som visar att vi behöver minska utsläppen av koldioxid med 16 procent per år.

Utmaningar men också möjligheter

Det finns många fördelar, regionalt och lokalt, med ett gemensamt arbete för minskade klimatutsläpp och en omställning till cirkulära och fossilfria samhällssystem, säger Eva Aalbu, ställföreträdande landshövding i Södermanlands län i ett pressmeddelande. Klimatomställningen är en stor utmaning, men med gemensamma insatser kan den vändas till en möjlighet för länet. Vi kan alla göra något – både i det lilla i vardagen, och de företag och andra organisationer som kan ta de större besluten.

Klimatåtgärdsarbetet i Södermanland är tätt sammankopplat med utvecklingen i länet som helhet, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Att öka användningen av förnybar energi, energieffektivisera och minska konsumtionen ger flera fördelar, exempelvis renare luft, bättre närmiljö och en säkrad energiförsörjning och krisberedskap – sammanfattat en hållbar utveckling.

Strategin har fem fokusområden

Strategin består av fem fokusområden som innefattar de sektorer och beteendemönster som har störst klimatpåverkan i länet. Det handlar om hållbara resor och transporter, hållbart energisystem, hållbar användning av energi, cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion samt hållbart jord- och skogsbruk. Några av de viktigaste åtgärdsområdena som lyfts fram är:Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle där transportresurserna används effektivt och det är lätt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla.

Insatser för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Ökad produktion av förnybar energi och åtgärder för kapacitet i elnätet.

Energieffektivisering för att nyttja energin effektivt och minska behovet av åtgärder.

Åtgärder för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.

Åtgärder för ett klimatneutralt och cirkulärt jord- och skogsbruk.

Bred samverkan för klimatet

Strategin riktar sig främst till offentliga aktörer samt näringsliv, organisationer och akademi, men den ska också ge kunskap och inspiration till medborgare och samhället i stort. I miljö- och klimatarbetet samverkar Länsstyrelsen med en bredd av aktörer, bland annat inom det regionala Miljö- och klimatrådet. Specifikt i arbetet med strategin har Länsstyrelsen i Södermanland haft en nära dialog med Region Sörmland, som beslutat att ställa sig bakom strategin.

Samtidigt har Länsstyrelsen i Södermanland påbörjat arbetet med ett nytt regionalt åtgärdsprogram för de nationella miljökvalitetsmålen i länet.

Färdigställandet av strategin sammanfaller med inledningen av arbetet med åtgärdsprogrammet och vi tror att den kommer att vara en bra grund. Vi vill arbeta tillsammans med andra aktörer i länet för att genomföra åtgärder för klimatomställning och hållbar utveckling i Södermanland. Vi hoppas också att strategin ger alla i länet en ökad kunskap om läget i länet och det arbete som görs, säger Maria Gustavsson som är klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Södermanland.

Maria nämner till exempel de fem B man som privatperson kan tänka på för att göra vad man kan för att bidra till ett mer klimatsmart samhälle och en hållbar utveckling:

Man brukar prata om bilen, biffen och bostaden där det alltså handlar om resor, livsmedel och boende, och nu på senare år har man även lagt till börsen och butiken, förklarar Maria, för att få med även hur man sparar och investerar sina pengar, samt hur man handlar och konsumerar.

Som exempel nämner Maria att man kan resa kollektivt eller cykla, äta mer grönt och välja närproducerat kött. När man pratar om bostaden kan det exempelvis handla om att värma upp sitt hus med förnybar energi, att använda den energi man köper effektivt och att undvika skadliga ämnen och kemikalier i sitt hem.

När det gäller konsumtion kan man försöka handla mer second hand och återbruka, inte bara kläder utan få till en cirkularitet även när det gäller prylar, säger Maria.

Att sätta siffror på hur stor skillnad olika insatser för klimatet gör är inte alltid helt enkelt, och det är även stor skillnad på effekten av olika insatser.

Det är svårt att mäta effekten när en person till exempel väljer att äta mer vegetariskt, men när många gör det blir det skillnad, poängterar Maria. Det är också viktigt att försöka göra något inom varje område, säger Maria, även om det är något litet, och inte glömma bort något område helt.

Läs mer om klimat- och energistrategin på Länsstyrelsen Södermanlands hemsida.