Mark- och miljödomstolen avfärdade kommunen: ”Vi accepterar domstolens beslut”

0
575
Kommunen är inte part i målet om fastigheten vid Klostergatan menar Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i ett avgörande avfärdat ett överklagande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Överklagandet gäller den omtvistade fastigheten i korsningen Klostergatan och Strandvägen, som tidningen tidigare rapporterat om.

Nämnden har överklagat Länsstyrelsens beslut om att upphäva ett bygglov som lämnats för den omtvistade fastigheten utmed Strandvägen i Mariefred. Nämnden har i sin överklagan anfört tre olika skäl till att de ska ses som part i målet. Dels anför de att en förvaltningsmyndighet har så kallad talerätt när domstolens avgörande innebär att myndighetens beslut ändras på ett sätt som anses gå myndigheten emot. Mark- och miljödomstolen bemöter detta påstående med att det inte kan anses vara nämndens uppdrag enligt plan- och bygglagstiftningen att nämnden ska ha en rätt att bevaka sitt beslut i en efterföljande domstolsprocess och att överklaga om det egna beslutet upphävs. Man anser alltså att nämnden i och med sin överklagan försöker gå utöver sitt uppdrag.

Det andra skälet som nämnden anfört är att man riskerar att få ett skadeståndsanspråk riktat mot sig om byggrätten inte kan utnyttjas i enlighet med detaljplan. Detta bemöts inte närmare av domstolen, mer än att man inte anser det vara skäl nog för att nämnden ska anses vara enskild part i ärendet.

Det tredje skälet som nämnden anför till stöd för att den ska anses vara part i målet är att kommunen äger en gränsande fastighet. Detta förnekas inte av domstolen, men man är däremot tydlig med att upphävandet av bygglovet inte kan anses ha gått kommunen — i egenskap av granne — emot.

Nämnden anför också att kommunen har så kallat ”planmonopol”, och att länsstyrelsens beslut om upphävande av bygglovet är fattat i strid med lagakraftvunnen detaljplan. Detta bemöts inte i domen, men som en parentes kan sägas att planmonopolet ursprungligen syftade till att staten och de statliga myndigheterna inte skulle kunna tvinga kommuner att tillåta byggande.
— Vi lämnade in ett överklagande till Mark- och miljödomstolen eftersom vi ansåg att det är en för kommunen principiell viktig fråga som vi ville få prövad. I detta fall anser domstolen att kommunen inte har rätt att överklaga Länsstyrelsens beslut, säger Magnus Stuart (M), ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Vi accepterar självklart domstolens beslut även om vi inte helt förstår deras argumentation. Nu avvaktar vi hur Mark- och miljödomstolen kommer ställa sig till byggbolagets överklagande av Länsstyrelsens beslut.

Boggi Svensson Freij