Debatt Nykvarn

0
346

Den 19 maj är det tänkt att Nykvarns kommunfullmäktige ska anta detaljplanen för Hökmossen/Älgbostad, en fråga som engagerat många Nykvarnsbor under flera år.

Vi har haft ”förmånen” att följa ärendet alltifrån beslutet att utnyttja förköpsrätten i november 2009 till dags dato. Vi vill därför här påminna om vad som sas om syftet med köpet.

Förutom att utöka badet anfördes vikten att värna allmänhetens tillträde till området samt att bevara delar av fastigheten som en grön kil.
Något bostadsbyggande nämns över huvudtaget inte i beslutsunderlagen. Under de kommande år skedde ingen utbyggnad av badet, utan i stället kom idén om att bygga bostäder på en stor del av området upp.

Detta skull ske genom en markanvisningstävlan, där olika byggentreprenörer inbjöds att komma med förslag.
Redan här hamnade man långt ifrån det som var syftet med förköpet.
När byggplanerna blev kända  startades en namninsamling i syfte att få till en folkomröstning i ärendet.

Över 800 underskrifter överlämnades till kommunfullmäktige som vid sitt sammanträde den 15 september 2016 med minsta möjliga marginal, röstsiffrorna 16-14, avslog begäran om en folkomröstning i samband med kommunvalet 2018. Endast majoritetspartierna Nykvarnspartiet och Moderaterna röstade för ett avslag, övriga fullmäktigepartier ställde sig positiva till folkomröstning.

Senare beslutade samma majoritetspartier med röstsiffrorna 5-4 i kommunstyrelsen beslutat att skicka förslaget om bostadsbyggande på samråd under en mycket begränsad tid, 14 december – 19 januari, alltså under bl.a jul- och nyårshelgerna.

Vi har vänt oss mot att samrådstiden dels var allt för kort och dels att vi inte gav barn- och ungdomar en rimlig chans att komma med synpunkter.
Nästa fas i ärendet var att kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 beslutade att ställa ut förslaget till detaljplan för granskning under tiden 20 januari – 16 februari 2020.

Under granskningstiden inkom 32 skrivelser varav 30 med synpunkter/erinran. Till en av skrivelserna, den från Älgbostads vänner, bifogades också en protestlista med över 1200  namn som krävde stopp för byggplanerna och istället satsa på att utveckla Älgbostad till ett kultur-och fritids-område.

Redan den 28 februari 2020 hade förvaltningen arbetat fram ett granskningsutlåtande. Av detta framgår följande: Under avsnittet ”Förköp av mark, ändrade avsikter ”framhåller man att krav från invånarna och den nu rådande politiska viljan som argument för att anta detaljplanen.

Att över 1200 Nykvarnsbor protesterat mot  byggplaner tar man ingen hänsyn till. Av de 32 skrivelser som inkommit, har man enligt egen utsago tillgodosett i stort sett endast de som inkommit från myndigheter och kommunala enheter. Endast tre av fullmäktigepartierna , Nykvarnspartiet Centerpartiet och Liberalerna, har inkommit med synpunkter, varav endast synpunkterna från Nykvarnspartiet har blivit tillgodosedda.

Då övriga majoritetspartier inte valt att yttra sig utgår vi från att synpunkterna från Nykvarnspartiet är den samlade majoritetens åsikter. Dessvärre är vi på väg mot ”vägs ände” i ärendet efter att kommunstyrelsen förra tisdagen, 5 maj, beslutade om att anta förslaget till detaljplan för Hökmossen/Älgbostad.

Det tyngsta argumentet från majoritetens sida var nu att vi Nykvarnsbor måste få tillbaka pengarna. Detta har vi full förståelse för, men vi förundras då över att man inte vill avyttra Herrgårdsparken som Turinge-Taxinge församling visat intresserade av att köpa.
Vi vill här slutligen återigen påminna om det vi hela tiden drivit för att  kunna bevara områden som en GRÖN OAS. Våra argument har varit:

          ANVÄND MARKEN TILL DET DEN VAR ÄMNAD FÖR NÄR DEN KÖPTES:

  • UTÖKA HÖKMOSSBADET
  • VÄRNA ALLMÄNHETENS TILLTRÄDE TILL OMRÅDET
  • VARA EN ”GRÖN KIL”
  • VI VILL HA EN OAS, ETT ANDNINGSHÅL FÖR NYKVARNSBOR OCH GÄSTER
  • SÄKRA ATT OMRÅDET BLIR ETT REKREATIONSOMRÅDE, DÄR AKTIVITETER                

FINNS BÅDE SOMMAR- OCH VINTERTID FÖR VUXNA, UNGDOMAR OCH BARN

  • ANLÄGG ETT NATURRUM
  • FÖRVÄRRA INTE TRAFIKSITUATIONEN PÅ HÖKMOSSVÄGEN

 Nykvarnscenterns fullmäktigegrupp

 Lennart Ygstedt,Kerstin Eriksson, Johan Grenfeldt,Ola Berglund